අප අමතන්න

ප්‍රකාශන හිමිකම

භාෂා ලංකා (‍පෞද්) සමාගම

දුර.අංකය: 034 2040600, 077 4919139
ලිපිනය: 742/1/1, ගාලු පාර, කළුතර, 12000, ශ්‍රී ලංකාව
විද්‍යුත් ලිපිනය: info@bhasha.lk
වෙබ් අඩවිය: http://www.bhasha.lk