ඔබේ Blogger බ්ලොගයට මෙම විජෙට්ටුව එක් කර ගැනීම


1. ඔබේ Blogger පැතිකඩ වෙත ප්‍රවිෂ්ට වී Template ටැබය වෙත යන්න.

2. එහි Page Elements ටැබය වෙත ගොස් Add a Page Element යන්න ක්ලික් කරන්න.

3. ඉන්පසු Add a Gadget කවුළුවෙන් HTML/JavaScript යන්න තෝරන්න.

4. ඔබ ලබාගන්න පිටුවේදී පිටපත් කරගත් කේතය Configure HTML/JavaScript කවුළුව තුළ paste කර Save බොත්තම ඔබන්න.
ඔබේ Wordpress බ්ලොගයට මෙම විජෙට්ටුව එක් කර ගැනීම


ඔබේ Wordpress බ්ලොගයට මෙම විජෙට්ටුව එක් කරගත හැක්කේ එය තම සර්වරයක පිහිටුවා ඇත්නම් (self-hosted) පමණි.


1. ඔබේ Wordpress Dashboard එකට ප්‍රවිෂ්ට වන්න.


2. වම් පැත්තේ ඇති මෙනුවෙන් Appearance යටතේ ඇති Widgets යන්න තෝරන්න.

3. එවිට දිස්වන විජෙට්ටු ලැයිස්තුවෙන් Text යන විජෙට්ටුව තෝරන්න.

4. පිටුවේ දකුණුපස දිස්වන ඔබේ sidebar වලින් කැමති එකක් මතට ඉහතදී තේරූ Text විජෙට්ටුව ඇද දමන්න.

5. ඔබ ලබාගන්න පිටුවේදී පිටපත් කරගත් කේතය Text Widget කවුළුව තුළ paste කර Save බොත්තම ඔබන්න.
ඔබේ වෙබ් අඩවියට මෙම විජෙට්ටුව එක් කර ගැනීම

1. ලබාගන්න පිටුවෙන් විජෙට්ටුවේ කේතය පිටපත් කරගන්න.

2. ඔබේ වෙබ් අඩවිය Joomla! හෝ Drupal අඩවියක් නම් විජෙට්ටුවේ කේතය එහි header හෝ footer තුළ paste කරන්න.

2. ඔබේ වෙබ් අඩවිය ගතික (dynamic) අඩවියක් නම් ප්‍රධාන html පිටුවේ කැමති තැනක එම කේතය paste කරගන්න.

3. ඔබේ වෙබ් අඩවිය ස්ථිතික (static) අඩවියක් නම් සිංහල/දෙමළ අන්තර්ගතයන් ඇති සෑම html පිටුවකම විජෙට්ටුවේ කේතය paste කරගන්න.